Vegetatie si Fauna

strg

Solul

Partea superficială terestră a dealurilor din raza comunei Pomezeu se compune din clasa argiluvisolurilor cu tipurile cenuşiu şi brun-roşcat, specifice zonelor de păduri situate la altitudini cuprinse între 150 şi 700 de metri. Solurile sunt predominant molisoluri spre câmpie şi argiluvisoluri (pe un substrat argilos) la altitudini mai mari şi în depresiunile-golf.

Vegetaţia. Fauna
În prezent este un domeniu eterogen de vegetaţie naturală, păşuni secundare, suprafeţe pomicole, viticole şi terenuri arabile.
Comuna Pomezeu beneficiază de suprafeţe mari acoperite de păduri (puternic transformate de intervenţia umană) caracteristice climei de aici. Pădurile sunt compacte sau în pâlcuri, de gorun (Quercus petraea) sau de fag (Fagus sylvatica), sau păduri de amestec gorun-fag. Printre alte specii care apar, amintim gârniţa, stejarul pufos şi stejarul brumăriu, care pe alocuri coboară până în câmpie şi/sau depresiunile de tip golf. Pe lângă speciile de stejar, în zonă mai apare carpenul, teiul, arţarul, frasinul şi paltinul. Flora ierboasă este şi ea bine reprezentată.
Caracteristice acestor păduri (corelată cu zonele mai înalte învecinate) sunt mamiferele precum căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, râsul, viezurele, iepurele. Printre păsări se remarcă găinuşa de alun, ciocăni- toarea, cucul, fazanul, prepeliţa, şoimul, bufniţa, iar între peşti, mreana şi bibanul.

Agricultura

Fondul funciar este deosebit de favorabil culturii plantelor (cereale, plante tehnice, pomicultură, viticultură), iar suprafeţele de păşuni (la care se adaugă plantele furajere), pentru creşterea animalelor. Din punct de vedere agro-geografic, Dealurile Holodului sunt o prelungire a câmpiei (Câmpia de Vest). Produsele sunt utilizate pentru alimentaţie şi prelucrare industrială (Oradea, Salonta, Beiuş). Pomicultura şi viticultura cuprind areale reprezen- tative în raza comunei Pomezeu.
Creşterea animalelor are un caracter variat; se cresc bovine, porcine, ovine, păsări, iar produsele animaliere se industrializează în întreprinderi de profil (produse de carne la Oradea, Salonta).